Auxiliar de Muntatge i Manteniment d’Equips Informàtics i accés a grau mitja

Programas de Formación e Inserción. PFI

HORARI: Matins
INICI: 30-09-2019
FINALITZA: -06-2020 (DURADA: 1000 horas)

Descripció
Aquests estudis capaciten per realitzar operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.
Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts
Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)
• Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics
• Operacions Auxiliars per a la Configuració i l’Explotació
• Instal·lació i Manteniment de Xarxes per Transmissió de Dades

Accés
• Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no empleats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 a l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.
tràmits
• Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) pel Departament d’Ensenyament (PTT, FIAP i PIP en institut) cal fer la preinscripció i matrícula segons les directrius d’aquest Departament.
• Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) organitzat per centres docents privats o establiments, cal informar-se al mateix centre o establiment.

Continuïtat
La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:
• Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
• Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
• Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
• Obtenció del certificat de professionalitat IFCT0108 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, que emet l’Administració laboral.
• Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Normativa
• Resolució ENS / 2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció
(DOGC 6727, de 2014.10.14)

Please follow and like us:
error